Stort sortiment!
Fri frakt på order över 1500 kr för medlemmar!

GDPR och nätbutikens användarvillkor

Vi har uppdaterat dokumenten nedan, för att följa integritetspolicyn. Du kan hitta mer detaljerad information om lagring av personuppgifter i registerbeskrivningen. Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du kontakta vår kundtjänst: kundservice@happyangler.com.
 
Genom att använda Happy Angler nätbutiken eller vissa delar av den förbinder sig kunden till att han eller hon, beroende på funktionen eller händelsen, godkänner följande villkor:

• Registerbeskrivning
Vår registerbeskrivning som gjorts upp enligt 10 § i den finska personuppgiftslagen (523/1999) beskriver hur Happy Angler behandlar kundernas personuppgifter. Samma registerbeskrivning tillämpas också på Happy Angler Club.

• Nätbutikens användarvillkor
Dessa villkor anknyter till all användning av webbtjänsten

• Köpvillkor
Genom att handla hos Happy Angler förbinder sig kunden till våra köpvillkor. Köpvillkoren tillämpas också på Happy Angler Club.

• Teknologi, säkerhet och sekretess
Du kan läsa mera om nätbutikens teknologi, säkerhet och sekretess.

Innehållet på denna fiskebutik är en lokaliserad översättning av den finska webbplatsen. Översättningen görs av den finska översättningsbyrån Apropos lingua. Om något är oklart, var snäll och kontakta vår kundservice kundservice@happyangler.se

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § av finska personuppgiftslagen (523/1999):

1.    Registerförare
Rusta Finland Oy (FO-nummer: 0750466-6)
Portparksvägen 1    
01200 VANDA
FINLAND

Telefon: +358 (0)75 3255 750
Samtalsavgift 0,088 e/min, inkl. moms

2.    Kontakt i dataskyddsärenden
Rusta Finland Oy
Telefon: +358 (0)75 325 5000
E-post: kundservice@happyangler.com

3.    Registrets namn
Rusta Finland Oy

4.    Hur personuppgifterna används och på vilken rättslig grund
Personuppgifterna behandlas på grundval av EU:s dataskyddsförordnings 6 artikel, punkterna a-c och f, till sådant som gäller kundrelation, avtal, samtycke eller andra relevanta sammanhang. Typiska sådana sammanhang är Happy Angler Club-medlemskapet och klubbens verksamhet, olika köpfaser i webbutiken och affären, givande av respons och annan kommunikation med Happy Angler.

Uppgifterna används till att sköta förutnämnda relationer, till administration, analys och utveckling, till att skapa och upprätthålla klassificeringar och regler för grupper av registrerade, till planering och utveckling av registerförarens och de bolags som hör till samma koncern affärsverksamhet samt till kundinformation och marknadsföring.

I registret sparas de uppgifter som nämns i punkten Registrets datainnehåll. De gäller köpbeteendet hos kunder som använder tjänster som kräver registrering samt annan information om användningen av Happy Anglers tjänster. Köp- och användningsuppgifterna används till att analysera och klassificera registrerade gruppers handlande samt för att utveckla, modifiera och rikta förmåner, erbjudanden och kundrelationens innehåll så att de blir mer intressanta för den registrerade. Att vi noggrant skräddarsyr och riktar våra tjänster och vår information utifrån analys av kunduppgifterna är väsentligt för Happy Anglers kunder eftersom det hjälper oss att förbättra kundupplevelsen. Happy Angler har inget annat sådant helt automatiserat beslutsfattande som avses i EU:s dataskyddsförordnings 22 artikel än den kontroll av kredituppgifterna som tillhandahållaren av betalningstjänsten utför och som beskrivs noggrannare på webbsidan om betalningsinformation.
5.    Registrets datainnehåll
Registret innehåller följande typer av data:

Basuppgifter
•    för- och släktnamn
•    kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser)
•    födelsedatum (dag och månad)
•    språk
•    betalningsmedel och nödvändiga uppgifter om dem

Information om kundrelationen och annat väsentligt
•    användar-id och lösenord till registerförarens elektroniska tjänster
•    åtgärder som hör till att sköta och upprätthålla kundrelationen
•    kommunikation och meddelanden som gäller kundrelationen, såsom inspelningar av kundservicesamtal, respons, reklamationer, inklusive information om produkternas garanti
•    information om fakturering och indrivning
•    tillstånd till och förbud mot direkt marknadsföring samt annan nödvändig information som har att göra med den registrerades utnyttjande av sina rättigheter

Användningsinformation gällande kundrelationen och tjänsterna, exempelvis
•    de intresseuppgifter som den registrerade angett
•    marknadsföring som riktats till den registrerade, hur den använts och vilken information som getts
•    den registrerades köpuppgifter enligt produkt
•    uppgifter om användning av Happy Anglers tjänster, webbplatsen, information eller andra innehåll och element som hör till kundrelationen och annat relevant
•    innehåll som den registrerade producerat till tjänsterna (såsom produktrecensioner) och material som hör till dem
•    den tekniska information som den registrerades  webbläsare skickat till servern (såsom IP-adress, webbläsare, webbläsarversion)
•    de cookies som skickats till en identifierad registrerads webbläsare och de uppgifter som hänför sig till dem och hör ihop med personen – om användningen av anonyma cookies finns separat information på Happy Anglers webbplats.

Information om ändringar i ovannämnda uppgifter.

6.    Lagenliga informationskällor
Den registrerade själv i det han eller hon ger och uppdaterar sina personuppgifter i registerförarens affärer, elektroniska tjänst, i samband med registerförarens olika marknadsförings- och andra åtgärder eller i kundservicegränssnitt.

Den registrerades köp-, användnings- och beteendeuppgifter samlas ur registerförarens kassasystem och registerförarens elektroniska system.

Personuppgifter kan också insamlas och uppdateras ur de register som förs av registerföraren och andra bolag som hör till samma koncern samt från myndigheter och företag som erbjuder personuppgiftstjänster.

7.    Överlåtande, överföring och avlägsnade av uppgifter
Uppgifter kan överlåtas inom de gränser som gällande lagar godkänner och kräver, bland annat åt samarbetspartners som registerföraren noga utvalt och som använder dem till marknadsföring som stöder registrets användningsändamål och innebär riktad och intressant information för den registrerade. Samarbetspartnerna har inte rätt att överlåta informationen vidare.

Personuppgifterna sparas endast så länge som det är befogat enligt rättsakterna. Personuppgifterna för webbutikskunder som inte är registrerade som klubbmedlemmar avlägsnas senast fyra år efter det sista köpet. Personuppgifterna för kunder som avslutat sitt klubbmedlemskap avlägsnas med beaktande av garanti-, reklamations- och andra dylika tider, men senast fyra år efter det sista köpet. Registerföraren kan emellertid på grundval av EU:s dataskyddsförordnings artikel 6.1.f överföra information i kundregistret till sina egna register för direkt marknadsföring även efter att kundrelationen upphört.

Personuppgifterna behandlas i huvudsak inom EU/EES-området. På grund av det tekniska genomförandet av databehandlingen flyttas personuppgifter även till Happy Anglers underleverantörer utanför EES-området. Happy Angler ser till att personuppgifterna skyddas tillräckligt på det sätt som EU:s dataskyddsförordning kräver. Happy Anglers samarbetspartners som överför personuppgifter till Förenta staterna har Privacy Shield-dataskyddscertifikat.

8.    Registerskydd
Databaserna i registret är skyddade mot dataintrång utifrån med brandväggar, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler.

Endast specifika anställda hos registerföraren och företag som handlar för registerföraren och som följer EU:s dataskyddsförordning har tillgång till registeruppgifterna med en individuell användarrätt som beviljas av registerföraren.

9.    Den registrerades rättigheter
Den registrerade har i enlighet med EU:s dataskyddsförorning rätt att granska vilka uppgifter som sparats om honom eller henne i registret. Granskningsbegäran ska skickas till personen som sköter registerärenden, i skriftlig form och undertecknad. Granskningsbegäran kan också göras personligen hos registerföraren. Medlemmar i Happy Angler Club har ständigt tillgång till kundrelationens basuppgifter och den egna köphistoriken på de personliga klubbsidorna.

Den registrerade har rätt att kontakta registerföraren och förbjuda behandlingen av sina uppgifter och överlåtandet av dem för direkt marknadsföring. Förbudsrätten gäller inte kundinformationen eller registreringen som hör till kundrelationen eller en uttrycklig beställning eller den reklam eller förmånsinformation som hör till innehållet i tjänster som förutsätter medlemskap.  

Den registrerade har rätt att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning kräva korrigering av felaktiga uppgifter eller begränsning av behandlingen, kräva att uppgifter raderas om behandlingsgrunderna saknas samt rätt att i elektronisk form få de uppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller för att verkställa ett avtal (dataportabilitet). Den registrerade kan utöva sin rätt genom en begäran till registerföraren.

Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten om han eller hon anser att man vid behandlandet av hans eller hennes personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om den registrerades begäran om utövande av rättigheterna är uppenbart orimlig eller ogrundad kan man vägra att tillmötesgå den eller ta ut en avgift som motsvarar kostnaden.

Användarvillkoren för Happy Angler

ANVÄNDARVILLKOREN FÖR HAPPY ANGLER KONCERNENS INTERNETSIDOR

1.    Allmänt
Dessa är de allmänna villkoren (senare ”Villkoren”) för Happy Angler koncernens (senare ”Happy Angler”) Internetsidor (senare ”Tjänsten”). Tjänstens användare (senare ”Användaren”) bör bekanta sig med dessa Villkor innan han eller hon använder Tjänsten. Villkoren tillämpas på Användarens alla handlingar i Tjänsten.

Tjänsten kan eventuellt innehålla en del speciella villkor som behandlar vissa funktioner (som t.ex. nätbutikens avtalsvillkor, recensionsfunktionens avtalsvillkor) som tillämpas på Användaren utöver Villkoren ifall Användaren använder dessa funktioner.
 
2.    Rättigheter och begränsningar som gäller användning av Tjänsten
Användaren innehar rätten att; se på och bläddra genom Tjänsten och dess innehåll, som omfattar bl.a. text, produktinformation, bilder, varumärken och logon (senare ”Innehållet”); och rätten att använda tjänsterna som erbjuds av Happy Anglers Tjänst. Användaren får inte redigera eller kopiera innehåller på något vis eller, som sådan eller redigerad, dela, sprida, flytta, framföra offentligt eller på något vis publicera Innehållet med undantag för länkning som tas upp i punkt 6.

Happy Angler beviljar Användaren den begränsade rätten, som definieras i dessa Villkor, att använda Tjänsten enbart för personligt bruk och förbjuder Användaren att helt eller delvis använda Tjänsten eller Innehållet för kommersiella syften. Utöver de rättigheter som särskilt definieras i dessa Villkor beviljar Happy Angler Användaren inga som helst rättigheter till Tjänsten eller Innehållet.

Tjänsten får användas enbart utgående från då gällande Villkor och tillämpad lagstiftning samt eventuella anvisningar och villkor som angetts i Tjänsten. Användaren får inte på något sätt avbryta eller försöka avbryta Tjänstens verksamhet.

Användaren får inte bruka Tjänsten för (i) olaglig verksamhet; (ii) för verksamhet som syftar till att avbryta Tjänstens verksamhet, försvåra andra användares möjlighet att använda Tjänsten eller annars störa Tjänstens verksamhet (bl.a. genom att lägga till tidsbelagda fientliga program, virus eller annat material i Tjänsten som kan påverka Tjänstens programmässiga struktur); (iii) för att samla in eller spara andra användares personuppgifter; (iv) för sådan förfalskning eller redigering av rubrikinformation eller taggar som syftar till att dölja ursprunget för innehåll som förmedlats via Tjänsten; (v) för att framträda som en representant för Happy Angler, dess koncernföretag eller någon annan part eller; (v) för att ge annan vilseledande information.

Användaren får inte använda Tjänsten för att skicka, producera eller publicera sådant innehåll (omfattar bl.a. men begränsas inte till text, bilder, logon och tecken) som (i) strider mot lag eller god sed eller annars inte är lämpligt att publiceras; (ii) strider mot tredje parters rättigheter eller; (iii) kan räknas som oberättigad reklam för produkter eller tjänster.

Användaren får använda Tjänsten för att skicka, producera eller publicera endast sådant innehåll som Användaren har obegränsade rättigheter att använda. Dessa rättigheter måste inkludera rätten att förmedla innehållet till Happy Angler och låta Happy Angler publicera innehållet i Tjänsten i sin helhet eller delvis utan att bli ansvarig för att betala eller annars ansvara för innehållet i fråga. Användaren förbinder sig till att inte ställa några som helst krav till Happy Angler berörande innehåll som Användaren skickat till, producerat för, eller publicerat i Tjänsten.

Användaren beviljar Happy Angler och dess dåvarande koncernpartners samt alla deras representanter, direktörer och anställda frihet från alla krav som; (i) uppstår från Användarens bruk av Tjänsten eller som; (ii) baserar sig på innehåll som Användaren förmedlat till eller via Tjänsten. Happy Angler varken kontrollerar eller ansvarar för innehåll som Användaren förmedlat till eller via Tjänsten. Happy Angler förbehåller rättigheten att, efter eget godtycke och utan förvarning, ta bort innehåll som Användaren lagt till eller använt i Tjänsten.

Happy Angler innehar rätten att när som helst begränsa användning av Tjänsten eller dess delar eller funktioner och kan av motiverade skäl hindra Användarens tillgång till Tjänsten. Happy Angler kan använda sig av dessa rättigheter utan förvarning eller kompensationsansvar. Happy Angler förbehåller rätten att åberopa alla de lagliga rättigheter som följer från att bryta mot de begränsningar som definieras i dessa Villkor.

3. Behandling av personuppgifter
Happy Angler behandlar personlig information på det sätt som den för närvarande gällande lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förutsätter och fungerar därmed som en registeransvarig för personregister. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.
 
4. Kakor
Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.
Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.
 
5.    Immaterialrättigheter
Tjänsten och Innehållet ägs av Happy Angler eller företagets samarbetspartners och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Alla immateriella rättigheter som anknyter till Tjänsten eller Innehållet (bl.a. upphovsrätter, registrerade och oregistrerade rättigheter gällande varumärken eller mönsterrätter, domännamn, patenter, databasrätter och affärshemligheter) ägs av och tillhör Happy Angler eller dess samarbetsparter. Alla rättigheter förbehålles.

6.    Länkar till eller innanför Tjänsten

Användarna har rätten att länka till Tjänsten på sina webbplatser. Länken får inte innehålla Happy Anglers varumärken i bildformat. Länken bör öppnas i ett individuellt nytt fönster, inte den länkande webbplatsens egna ram. Länkens layout, placering och andra egenskaper får inte skapa en vilseledande uppfattning om att den länkande parten eller dess funktioner, tjänster eller varor på något sätt skulle anknyta till Happy Anglers verksamhet eller skulle vara sponsrade av Happy Angler.

Happy Angler förbehåller rätten att, efter eget godtycke, när som helst och utan att behöva motivera det, förbjuda länkning till Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och upprätthålls av tredje parter. Happy Angler övervakar, granskar eller svarar inte för de länkade webbplatsernas innehåll, innehållets riktighet eller webbplatserna tillförlitlighet eller datasäkerhet. Länkarnas närvaro i Tjänsten visar inte heller att Happy Angler på något sätt skulle stöda webbplatsen eller göra reklam för webbplatsens tjänster och inte heller att det finns något förhållande mellan Happy Angler och den länkade webbplatsen. De länkade webbplatserna hör inte till Tjänsten och förvaltas inte på något sätt av Happy Angler. Dessa webbplatser är inte delar av tjänsten och kontrolleras inte på något sätt av Happy Angler. Användaren förstår och accepterar att länkarna flyttar Användaren bort från Tjänsten och att Användaren använder de länkade webbplatserna på eget ansvar. Användaren bör bekanta sig noggrant med den länkade webbplatsens användarvillkor och eventuella andra anvisningar innan har eller hon börjar använda den länkade webbplatsen.
 
7. Ansvarsbegränsning
Happy Angler levererar tjänsten och innehållet "i befintligt skick" utan något slags garanti. Happy Angler svarar inte för att Tjänsten sker utan avbrott och felfritt eller Tjänstens snabba tillgänglighet, funktionalitet och användbarhet. Happy Angler ansvarar inte för och ger inga garantier om att Innehållet eller den information som syns, ges eller förmedlas via Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig; för att informationen innehåller fel, utelämnanden, felaktigheter eller andra defekter eller; för frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

Happy Angler garanterar inte Tjänstens datasäkerhet eller att bulletinerna som skickas via Tjänsten är fria från virus eller andra skadliga element. Happy Angler kan inte garantera datasäkerheten för de meddelanden som skickas via Tjänsten. Happy Angler är inte ansvarig för data som Användaren skickat eller inte skickat eller mottagit eller inte mottagit.

Happy Angler skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd (inklusive men inte begränsat till skador till följd av förlorade affärer, avtal, intäkter, data, information eller avbrutna affärer) som är ett resultat av eller uppstår till följd av eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda Tjänsten eller dess Innehåll eller på grund av eller i samband av dessa Villkor, inte ens om Happy Angler har underrättats om risken för sådana skador.

8.    Ändringar

Happy Angler förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra på dessa villkor. Villkorens ändringar träder i kraft då ändringarna har meddelats via Tjänsten varefter de tillämpas på Användarens handlingar i Tjänsten.

Happy Angler förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra eller korrigera Tjänsten och Innehållet eller ta bort vilka som helst delar av eller funktioner i Tjänsten.

9.    Tillämpad lagstiftning
Dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, avgörs tvisterna vid Vanda tingsrätt i Finland.

10.    Tjänstens uppehållare

Nätbutiken upprätthålls av:

Rusta Finland Oy (FO-nummer: 0750466-6)
Portparksvägen 1     
01200 VANDA
FINLAND

kundservice@happyangler.se

Köpvillkor

Happy Angler nätbutikens köpvillkor

Välkommen till Happy Angler nätbutiken! Detta är köpvillkoren för aktiebolaget Rusta Finland Oy, dvs. Happy Anglers (senare ”Nätbutiken”) moderbolag, som tillämpas på handelsverksamheten mellan Happy Angler och kunden (senare ”Kunden) på webbplatsen www.happyangler.se. Endast en konsument som fyllt minst 18 år kan handla i Happy Angler nätbutiken.

1. Handel i nätbutiken
Kunden kan beställa produkter från Nätbutiken antingen som en redan registrerad medlem i Happy Angler Club (läs mera om medlemskapet i Happy Angler Club här) eller utan att registrera sig som medlem. Om Kunden bestämmer sig för att beställa produkter utan att registrera sig som medlem i klubben, måste Kunden ändå vid varje köp ange de beställarens uppgifter som definierats som obligatoriska för att beställningen ska kunna levereras till Kunden. Beställning förutsätter att Kunden har en giltig e-postadress för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen som skickas enbart per e-post. Som medlem i Happy Angler Club kan Kunden granska beställningens uppgifter på Happy Angler Clubs ”Mina sidor”.

Kunden förbinder sig till att ange enbart korrekta uppgifter om sig själv och Kunden svarar själv för att de är felfria. För att Happy Angler på bästa sätt kunde tjäna Kunden, ber vi att registrerade Kunder omedelbart förmedlar Happy Angler om ändringar i sina personliga uppgifter.

Då Kunden går med i Happy Angler Club bör han eller hon välja ett lösenord och förbinder sig till att hålla det hemligt och inte yttra det till andra personer. Kunden svarar själv för sitt konto och den handelsverksamhet som sker med den i Nätbutiken. Kunden måste genast meddela Happy Angler om Kunden lägger märke till eller misstänker att kontots lösenord och användarnamn avslöjats för eller hamnat till tredje parter. Happy Angler har rätten att frysa Kundens konto då det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas.

Innehållet på svenska är till största delen en översättning från originalet på finska. Översättningar görs av den finska översättningsbyrån Apropos lingua.

2. Behandling av personuppgifter
Happy Angler behandlar personuppgifter på det sätt som den för närvarande gällande finska lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förutsätter och fungerar därmed som en registerförare. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.

3. Kakor
Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.

Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.

4. Beställning
Beställning av produkter sker genom att Kunden lägger de önskade produkterna i varukorgen varefter Kunden slutför beställningen enligt Nätbutikens anvisningar. Kunden kan redigera varukorgens innehåll innan han eller hon slutför beställningen. En beställningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden angett. Handelskontraktet mellan Kunden och Happy Angler binds när Kunden har skickat sin beställning.

5. Priser
Produkterna debiteras enligt det pris som är giltigt då produkterna beställs. Produkternas priser gäller tills vidare eller för den tidsperiod som definieras i produktuppgifterna. Prisen innehåller mervärdesskatt. Produkternas priser innehåller inte deras leveranskostnader, dessa anges separat i samband med beställningen och dess bekräftelse.

Happy Angler förbehåller sig rätten att ändra på produkternas priser. Happy Angler strävar till att produkternas priser alltid anges rätt och aktuellt, men ger inga garantier vad gäller prisens korrekthet. Happy Angler förbinds inte av felaktiga pris om Nätbutiken visar ett felaktigt produktpris som; betydligt avviker från det riktiga priset; är mycket lågt i förhållande till den allmänna prisnivån eller; då felaktigheten annars är så tydlig att Kunden borde ha uppfattat att informationen är felaktig.

6. Tillgång på produkter
Happy Anglers sortiment omfattar ett stort antal olika slags varor med varierande produktionsantal och tillgång. Happy Angler kan inte ge några garantier om tillgång till eller tillräcklighet av de produkter som säljs i Nätbutiken. En del av Nätbutikens produkter är s.k. säsongprodukter eller annars sådana varor som tillverkas i begränsat antal. Också produkter som hör till det vanliga sortimentet kan t.ex. vara temporärt slutsålda på grund av produktionsmässiga skäl. Happy Angler strävar till att produktuppgifterna för Nätbutikens handelsvaror alltid är aktuella och korrekta.

Om en beställd produkt, som enligt Nätbutiken funnits i lager eller till salu, är temporärt slutsåld på ett sådant sätt som påverkar produktens beräknade leveransdatum, försöker Happy Angler omedelbart informera Kunden om denna omständighet per e-post till den e-postadress som Kunden angett. Om leveransen försenas med mera än 30 dagar följs de nedan definierade villkoren som om produkten inte kunde säljs alls, utom i det fallet att något annat avtalas med Kunden. Om produktuppgifterna i Nätbutiken däremot har visat att produkten inte finns i lager och ett beräknat datum för när det kommer att finnas tillgång på produkten, anses Kunden ha accepterat att leveranstiden för en sådan temporärt slutsåld produkt räknas från den tidspunkt då tillgång på produkten åter meddelats.

Nätbutiken säljer också beställningsvaror, dvs. produkter som beställs först efter att Kunden slutfört sin beställning. Genom att beställa en sådan beställningsvara anses Kunden ha accepterat den leveranstid som angetts i beställningsvarans produktuppgifter fast den skulle vara längre än den leveranstid som i dessa Villkor definierats som leveranstid för produkter i lager.

Om det inte alls finns tillgång på produkten förbehåller Happy Angler rätten att leverera en ersättande produkt som till sitt användningsändamål och sin kvalitet är minst lika bra som den beställda produkten. Den ersättande produktens pris får inte överstiga den ursprungliga produktens pris, ifall Kunden inte godkänner det högre priset. Om ersättande produkter inte kan erbjudas anses handelsaktionen för den produktens del som återkallad. Då återkallas också den eventuella konsumentkrediten som beviljats för detta köp. Om Kunden dock redan betalat produkten, returnerar Happy Angler den summa pengar som Kunden redan betalat för produkten. Återbetalning sker via de bankförbindelser som Kunden angett.

7. Beställningsbekräftelse
Efter en lyckad transaktion skickas Kunden en beställningsbekräftelse per e-post med beställningens centrala uppgifter. Bekräftelsen levereras dessutom i skriftlig form i samband med beställningen. Kunden bör kontrollera att uppgifterna som antecknats i bekräftelsen är korrekta. Om Kunden är en registrerad medlem i Happy Angler Club, kan han eller hon kontrollera sin beställningshistorik genom att logga in på sina medlemssidor. Grundade skäl ger Happy Angler rätten att inte godkänna en beställning.

8. Leveranssätt och leveranskostnader
Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post till det telefonnummer eller den adress som Kunden meddelat. Efter detta meddelande kan beställningen hämtas från avhämtningsstället.

Happy Angler försöker leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 3–7 vardagar från att ha mottagit beställningen. Om leveransen försenas försöker Happy Angler omedelbart meddela Kunden om försenandet via de kontaktuppgifter som Kunden angett och samtidigt meddela det nya leveransdatum.

Happy Angler svarar inte för att beställningens leverering försenas eller inte alls kan levereras om Kunden angett felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Happy Angler om ändrade kontaktuppgifter eller om Kunden inte finns på plats för att motta leveransen på avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas.

Kunden faktureras för beställningens leveranskostnader som specificeras i samband med varje beställning.

8. Leveranssätt och leveranskostnader
1.Levereras till avhämtningsställe- Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post till det telefonnummer eller den adress som Kunden meddelat. Efter detta meddelandet kan beställningen hämtas från avhämtningsstället.

2.Hemleverans (EMS Post)- Ifall Kunden valt hemleverans för beställningen, kommer Kunden att få en telefonavisering var tidpunkten för leverationen överenskommes.

Happy Angler strävar till att leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 3–7 vardagar från att ha mottagit beställningen.
Happy Angler svarar inte för att beställningens leverering försenas eller inte alls kan levereras om Kunden angett felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Happy Angler om ändrade kontaktuppgifter eller om Kunden inte finns på plats för att motta leveransen på avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas.
Kunden faktureras för beställningens leveranskostnader som specificeras i samband med varje beställning.

9. Ej uthämtade beställningar
Paket som inte uthämtats från avhämtningsstället inom den 14 dagar långa förvaringstiden och som returneras till Happy Anglers lager berättigar Happy Angler till att debitera 299 kronor för behandlings-, administrations- och fraktkostnader.

10. Betalningssätt
Beställningen betalas i slutskedet av beställningsprocessen. Efter att transaktionen godkänts framskrider beställningen till behandlings- och leveransskedet.

Produkterna och respektive leveranskostnader betalas i samband med beställningen eller på betalningssätt som erbjuds av Happy Anglers samarbetspartner Klarna AB och som omfattar faktura, kontokredit och delbetalning.

Då Kunden godkänner en betalningstransaktion i nätbutiken, godkänner Kunden samtidigt betalningsskyldigheten.

11. Returrätt
Kunden har en returrätt som Kunden kan utnyttja i direkt kontakt med försäljaren.

12. Rätten att ångra köpet
Kunden är berättigad att ångra sin beställning hos Nätbutiken senast 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Kunden måste leverera produkten till Happy Angler och bifoga den returnerade produkten med följebrevet/ returblanketten som levererats till Kunden i samband med beställningen.

Ångrande av beställningen förutsätter att produkten och produktens originalförpackning inte uppvisar tecken på användning, att produkten fortfarande är i originalförpackningen och kan säljas vidare. Om den returnerade produkten använts, tvärtemot vad som i lagen förordnas om köparens omsorgsplikt, har Happy Angler rätt att uppbära en avgift för nedsatt värde, ända upp till produktens fulla pris.

Happy Angler ansvarar i normala fall för postkostnaderna vid returnering. Om produkten inte kan returneras på vanligt sätt per post, ansvarar Kunden för returkostnaderna

Happy Angler återbetalar produkternas värde via bankförbindelserna som Kunden anger i följebrevet / returblanketten. Om det beviljats en konsumentkredit för köpet av produkten i fråga, ångras krediten för de ångrade produkternas del och kreditgivaren återbetalar de eventuellt debiterade kreditkostnaderna för de ångrade produkternas del till Kundens konto. De ångrade produkternas värde återbetalas till Kundens konto inom 14 dagar efter att produkten mottagits i Happy Angler -nätbutikens lager. Happy Angler kan låta bli att returnera betalningen tills den returnerade produkten mottagits i Happy Anglers lager eller tills kunden bevisat returneringen.

13. Kontrollering av produkterna och reklamation
Kunden måste omedelbart efter att ha mottagit beställningen kontrollera att det levererade paketet motsvarar Kundens beställning och att produkterna är felfria. Om Kunden lägger märke till ett fel i beställningen eller produkten måste Kunden omedelbart och senast 14 dagar från att ha mottagit beställningen meddela dessa omständigheter till Happy Anglers kundservice (e-post kundservice@happyangler.se).

14. Garanti
Tillverkarna för de produkter som säljs i Nätbutiken kan erbjuda en så kallad tillverkargaranti för sina produkter. Happy Angler bär inget ansvar för sådana garantier som erbjuds av andra parter och alla omständigheter som anknyter till garanti är därför på garantigivarens ansvar och Kunden bör kontakta garantigivaren för att behandla ärenden som berör garanti.

15. Force majeure
Happy Angler ansvarar inte för sådana defekter, leveransförseningar eller andra brytningar mot avtalet som beror på omständigheter utanför Happy Anglers påverkningsområde (force majeure). I sådana förseningsfall följer Happy Angler sitt ansvar så snart som det i närvarande omständigheter är möjligt efter att första ha kontaktat Kunden och kontrollerat att denne fortfarande vill behålla avtalet.

16. Tillämpad lagstiftning
Dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, avgörs tvisterna av Vanda tingsrätt i Finland.

17. Kundservice
I alla problemfall uppmanas Kunden kontakta Happy Anglers kundservice, e-post: kundservice@happyangler.se

18. Nätbutikens uppehållare

Nätbutiken upprätthålls av:

Rusta Finland Oy (FO-nummer: 0750466-6)
Portparksvägen 1
01200 VANDA
FINLAND

kundservice@happyangler.se

Teknologi, säkerhet och sekretess

All data som behandlas i nätbutiken är skyddat enligt allmän standard, dvs. med en brandmur. Detta innebär att tredje parter inte kommer åt data som behandlas i nätbutiken eller i därtill anslutna datasystem.

Person- och betalningsuppgifter
Person- och betalningsuppgifterna behandlas alltid i en SSL-skyddad anslutning. SSL är en förkortning för "Secure Sockets Layer" och står för det skydd som används för att skydda datakommunikation mellan två eller flera enheter.

Betalningsuppgifter (t.ex. personnummer, internetbank, kreditkort) behandlas via antingen Klarna AB:s (faktura och delbetalning) eller Adyen:s (kreditkort) skyddade och krypterade anslutningar. Betalarens personnummer eller betalningskort-/kreditkortnummer och dylika uppgifter om diarieföring sparas INTE i Happy Angler-nätbutikens datasystem.

I samarbete med Klarna delar vi uppgifter för att kunna genomföra köp, till exempel kontaktinformation och orderinformation. Läs mer om Klarna här. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och Klarnas integritetspolicy.

Kakor
Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.
Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.

Javascript
 Javascript är ett s.k. skriptspråk som möjliggör visandet av olika slags innehåll på www-sidor.
Flera funktioner och egenskaper i Happy Angler-nätbutiken förutsätter att du accepterar användningen av Javascript-funktioner i din webbläsare. En del av nätbutikens funktioner är skapade så att de inte fungerar utan Javascript. Du kan t.ex. inte lägga produkter i varukorgen utan att acceptera användningen av Javascript.
 
GDPR och nätbutikens användarvillkor
Registerbeskrivning
Användarvillkoren för Happy Angler
Köpvillkor
Teknologi, säkerhet och sekretess

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inte exklusiva erbjudanden, rabattkoder och guider!